BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

01/01/2000 00:00

Ninh Bình

Địa chỉ: Số 19 Trần Hưng Đạo- Phường Đông Thành – TP Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3.871155            Fax:02293.876.714

Email: snvu@ninhbinh.gov.vn

Website: sonoivu.ninhbinh.gov.vn

Chức vụ: Họ và tên

Email/ Điện thoại cơ quan

Lãnh đạo Sở


+ Giám đốc: Bùi Hoàng Hà

0229.3.897.076/Buiha.snv@ninhbinh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Trần Đức Minh

0229.3.886.186/minhtd.snv@ninhbinh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Vũ Tiến Tuấn

0229.3.896.845/tuanvt.snv@ninhbinh.gov.vn

Văn phòng Sở


+ Chánh Văn phòng: Phạm Đăng Khoa

0229.3.896.225/khoapd.snv@ninhbinh.gov.vn

+ Phó Chánh Văn phòng: Đinh Thị Thu

0229.3.871.155/thudt.snv@ninhbinh.gov.vn

Phòng Tổ chức Biên chế và tổ chức phi chính phủ

02293. 875.811

+ Trưởng phòng: Phạm Thị Bình

Binhpt.snv@ninhbinh.gov.vn

+ Phó Trưởng phòng: Ngô Trọng Quảng

Quangnt.snv@ninhbinh.gov.vn

Phòng Công chức, viên chức

0229.3.872.040

+ Trưởng phòng: Đỗ Hải Vinh

vinhdh.snv@ninhbinh.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Phạm Văn Tiến

Tienpv.snv@ninhbinh.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Hà

hanv.snv@ninhbinh.gov.vn

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên


+ Trưởng phòng: Đinh Văn Bình

02293.874.613/binhdv.snv@ninhbinh.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Dương Xuân Hà

02293.886.195/hadx.snv@ninhbinh.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Vũ Văn Đức

02293.886.195/Ducvv.snv@ninhbinh.gov.vn

Phòng Cải cách hành chính và Đào tạo


+ Trưởng phòng: Nguyễn Đức Vụ

0229.3.890.269/ Vund.snv@ninhbinh.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Tạ Thị Tâm Hiếu

02293.886.849/ Hieuttt.snv@ninhbinh.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Quý

02293.886.849/quyntm.snv@ninhbinh.gov.vn

Thanh tra sở

0229.3.876.715

+ Chánh thanh tra: Đỗ Hồng Thám

thamsnv@gmail.com

+ Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Hà Thành

thanhnh.snv@ninhbinh.gov.vn

Ban Thi đua Khen thưởng


+ Trưởng Ban: Vũ Tam Đạt

0229.3.896.719/datvt.snv@ninhbinh.gov.vn

+ Phó trưởng ban: Nguyễn Đình Phú

0229.3.899.974/nguyendinhphu77@Yahoo.com

+ Phó trưởng ban: Dương Thị Thanh

0229.3.899.345/Thanhdt.snv@gmail.com

Ban Tôn giáo


+ Trưởng Ban: Dương Đại Đồng

0229.3.899.617/Dongdd.snv@ninhbinh.gov.vn

+ Phó trưởng ban: Nguyễn Thanh Sơn

0914.283.736/Sonnt.snv@ninhbinh.gov.vn

+ Phó trưởng ban: Lê Thành Nam

0229.3.882.254/ Namlt.snv@ninhbinh.gov.vn

Chi cục văn thư lưu trữ


+ Chi cục trưởng: Ngô Văn Luân

0229.3.875.989/luannv.snv@ninhbinh.gov.vn

+ Phó chi cục trưởng: Nguyễn Vũ Long

0129.9289.286/longnv.snv@ninhbinh.gov.vn

+ Phó chi cục trưởng: Đinh Thị Thu Huyền

0942.803.207/huyendt.snv@ninhbinh.gov.vn    
Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

Tìm kiếm