BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Long An

01/01/2000 00:00

Long An

+ Địa chỉ: 19 A, Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

+ Điện thoại: 02723 826353             Fax: 02723 834028

+ Email: snv@longan.gov.vn

+ Website: snv.longan.gov.vn

Ban lãnh đạo

Email/

Điện thoại cơ quan

+ Giám đốc: Nguyễn Văn Bon

bonnv@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 526 838

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Chóng

nvchong@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3828175

+ Phó Giám đốc: Trần Kỳ Đức

kyduc@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3826279

   Các đơn vị thuộc, trực thuộc (phòng, ban, chi cục)

 

   Văn phòng:

   + Chánh Văn phòng: Võ Giới Nghiêm

 

   + Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Vinh

 

nghiemvg@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 553 191

vinhnx@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 826 353

   Phòng Tổ chức biên chế và công chức, viên chức

  + Trưởng phòng: Lâm Ngọc Truyền
+
+

+ Phó Trưởng phòng: Đặng Thị Tuyết Hồng

 

lntruyen@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 828 176

hongdtt@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 979 799

   Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

  + Phó Trưởng phòng: Trương Thị Lệ Quyền

 

quyenttl@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 824537

   Thanh tra Sở

   + Chánh Thanh tra: Phan Thị Anh Thư+ Phó Chánh Thanh tra: Trần Thị Trúc Liên

 

ptathu@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 580878

truclien@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 837030

   Ban Thi đua - Khen thưởng

  + Trưởng Ban: Nguyễn Hoàng Minh

minhnh@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 979679

   Ban Tôn giáo

  + Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Mưng

mungnv@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3975975

   Chi cục Văn thư - Lưu trữ

  + Chi Cục trưởng: Trần Hoài Bảo

 

  + Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Thanh

 

  + Phó Chi cục trưởng: Lê Thanh Sơn

 

baoth@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 511 529

ngocthanhnt@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 827 475

sonlt@longan.gov.vn

SĐT: 027.23 837 030

   Trung tâm Phục vụ hành chính công

  + Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Quyến

 

nnquyen@longan.gov.vn

SĐT: 0272.3 979399


 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Long An

Tìm kiếm