BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

01/01/2000 00:00

Lạng Sơn

- Địa chỉ: Số 4, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Điện thoại: 0205 3812 110                         FAX: 0205 3812 498

- Email: sonoivu@langson.gov.vn

- Website: http://www.langson.gov.vn/nv/


Ban lãnh đạo

Điệnthoại CQ

Email

+ Giám đốc: Hoàng Thị Hiền

 

0205 3788 886

 

hthien-05@langson.gov.vn

 

+ Phó.GĐ: Nguyễn Khắc Phương

0205 3814 981

 

nkphuong@langson.gov.vn

+ Phó.GĐ: Hoàng Thị Luân

02053 889 236

 

htluan@langson.gov.vn

 

+ Phó.GĐ: Đường Ngọc Xuyên

02053 789 886

 

dnxuyen@langson.gov.vn

 

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+ CVP: Trần Văn Ba

02053 811 356

 

 

tvba@langson.gov.vn

 

+ Phó.CVP: Chu Viết Dũng

02053 813 084

 

cvdung@langson.gov.vn

 

+ Phó.CVP: Đào Thị Lê Hồng

02053 810 228

 

dtlhong@langson.gov.vn

 

+ Phòng Công chức, viên chức

+TP: Hoàng Thị Như Thảo

02053 789 669

 

htnthao@langson.gov.vn

 

+ Phó.TP: Vi Văn Hiếu

02053 814 676

 

vvhieu@langson.gov.vn

 

+ Phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính

+TP: Hoàng Xuân Liêm

02053 812 623

 

hxliem@langson.gov.vn

 

+ Phó.TP: Hoàng Minh Tuyền

02053 812 713

 

hmtuyen@langson.gov.vn

 

+ Phó.TP: Nguyễn Hoàng Hải

02053 812 879

 

nhhoang@langson.gov.vn

 

+ Thanh tra

+ CTT: Quách Văn Lý

0205 3812 005

 

qvly@langson.gov.vn

 

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

+ TP : Hoàng Lan Hương

 

02053 812 508

 

hlhuong@langson.gov.vn

 

+ Phó.TP: Lương Ngọc Thịnh

0205 3789 988

 

lnthinh@langson.gov.vn

 

+ Phòng Tôn giáo

+TP: Lăng Văn Thiết

0205 3814 972

 

lvthiet@langson.gov.vn

 

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+TB: Nguyễn Thu Hoài

0205 3814 681

 

nthoai@langson.gov.vn

 

+ Phó TB: Vũ Thanh Thụy

02053 870 886

 

thuyvt@langson.gov.vn

 

+ Trung tâm Lưu trữ Lịch sử

+GĐ: Mạc Thị Cúc

0205 3813 340

 

mtcuc@langson.gov.vn

 

+ PGĐ: Ong Thị An

0205 3816 468

 

otan@langson.gov.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn


Tìm kiếm