BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

01/01/2000 00:00

Lâm Đồng

+ Địa chỉ: Tầng 7, Trung tâm hành chính tỉnh lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà lạt, Tỉnh Lâm Đồng
+ Điện thoại: 023633.822393                  Fax: 0263.3834054
+ Email: snv@lamdong.gov.vn
+ Website: snv.lamdong.gov.vn

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

+ Giám đốc: Trương Văn Hòa

0263.3532351/ tvhoa@lamdong.gov.vn

+ Phó Giám đốc (kiêm Trưởng ban TĐ-KT): Đàm Minh Tuấn

0263.3833176/ tuandm@lamdong.gov.vn

+ Phó Giám đốc (kiêm Trưởng ban Tôn giáo): Ngô Văn Đức

0263.3700.353/vanduc@lamdong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Trần Hồng Quyết

0263.3702434/ quyetth@lamdong.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Trần Ngọc Xuân

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Thu Hà

0263.3837971/xuantn@lamdong.gov.vn

0263.3829967/ntha@lamdong.gov.vn

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Phạm Phi Thăng

0263.3837260/thangpp@lamdong.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Phó Trưởng phòng phụ trách: Đặng Ngọc Sơn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đồng

0263.3834227/sondn@lamdong.gov.vn

0263.3834227/dongnv@lamdong.gov.vn

+ Phòng Công chức Viên chức

Phó trưởng phòng: Hoàng Kim Cương

Phó trưởng phòng: Lê Minh Tuấn

 

0263.3834533/cuonghk@lamdong.gov.vn

0263.3834533/ tuanlm@lamdong.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế, tổ chức Phi chính phủ

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Vũ

Phó Trưởng phòng: Lê Hoàng Thùy Dương

0263.3531541/ vund@lamdong.gov.vn

0263.3531541/ duonglht@lamdong.gov.vn

 + Phòng Cải cách hành chính: Email: snv-cchc@lamdong.gov.vn

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thu

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Công Tâm0363.3833.306/thuvsnv@lamdong.gov.vn

0363.3833.306/ tamnc@lamdong.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

+ Ban Tôn giáo

Phó Trưởng ban: Lê Minh An

0263.3821902/ btg@lamdong.gov.vn

0263.3531838/ lman@lamdong.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng 

PhóTrưởng ban: Nguyễn Đình Quyến

0263.3541135/ btdkt@lamdong.gov.vn

0263.3835267/ quyennd@lamdong.gov.vn

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Phạm Thị Thu Hằng

02633.836.302/ ccvtlt@lamdong.gov.vn

0263.3571479/0918642313/ hangptt@lamdong.gov.vn

    
Nguồn trích dẫn: Phiếu
cung cấp thông tin Sở Nội vụ Lâm Đồng


Tìm kiếm