BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Kontum

01/01/2000 00:00

Kontum

- Địa chỉ:  240  Bà Triệu, Phường Quang Trung, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Điện thoại: 02603.867075     

- Email: sonoivu-kontum@chinhphu.vn.

- Website: http://www.snv.kontum.gov.vn/Ban lãnh đạo

Điệnthoại CQ

Email

+ Giám đốc:Nguyễn Văn Lân

0913486182

nvlan.snv@kontum.gov.vn

+ Phó Giám đốc:Lê Viết Nam

0914102023

lvnam.snv@kontum.gov.vn

+ Phó Giám đốc:Đoàn Văn Minh

0905037779

doanvanminh-kontum@chinhphu.vn

Các phòng chuyên môn

+ Phòng Hành chính – Tổng hợp

+TP: Trần Ngọc Tuấn

0260 3867075

 

tntuan.snv@kontum.gov.vn

+ Phó.TP: Nguyễn Thị Thanh Hiền

0260 3867075

ntthien.snv@kontum.gov.vn

+ Phó.TP: Hà Xuân Nguyên

0260 3867075

hxnguyen.snv@kontum.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

+TP: Nguyễn Trọng Tâm

0260 3917897

nttam.snv@kontum.gov.vn

+ Phó.TP: Võ Trường Giang

0260 3917897

vtgiang.snv@kontum.gov.vn

+ Phó.TP: Lê Thị Huệ

0260 3917897

lthue.snv@kontum.gov.vn

+ Thanh tra

+ CTT: Nguyễn Thị Thanh Bình

0260 3861543

nttbinh.snv@kontum.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy

+ TP : Hoàng Ngọc Trường

 

0260 3861263

hntruong.snv@kontum.gov.vn

+ Phó.TP: Lâm Quang Huy

0260 3861263

lqhuy.snv@kontum.gov.vn

+ Phó.TP: Hoàng Đình Phú

0260 3861263

hdphu.snv@kontum.gov.vn

+Ban Tôn giáo

+TB: Vũ Quang Dũng

0260 3915156

vqdung.snv@kontum.gov.vn

+ Phó.TB: Trương Thị Ngọc Anh

0260 3915156

ttnanh.snv@kontum.gov.vn

+ Phòng Thi đua và Khen thưởng

+TP: Nguyễn Văn Tuấn

0260 3919457

nvtuan.snv@kontum.gov.vn

+ Phó.TP: Trần Thị Hòa Bình

0260 3919457

tthbinh.snv@kontum.gov.vn

+ Phòng Quản lý Văn thư – Lưu trữ

+ Trưởng phòng: Đỗ Ngọc Lượng

0260 3919678

dnluong.snv@kontum.gov.vn

+ Phó.TP: Bùi Thị Thúy Nga

0260 3918679

bttnga.snv@kontum.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Kom Tum

 

 

 


Tìm kiếm