BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức - Thông tư số 04/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức - Thông báo số 3663/TB-HĐTD ngày 26/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn tại vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2024
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

09/03/2019 09:00

Kiên Giang

- Tên đơn vị: Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang;

- Địa chỉ: Số 09 Mạc Đĩnh Chi, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

- Điện thoại: 0297.3866398                  Fax: 0297.3949799

- Email: snv@kiengiang.gov.vn

- Website: snv.kiengiang.gov.vn


Ban lãnh đạo

Email/

Điện thoại cơ quan

+ Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Sạch

nvsach.snv@kiengiang.gov.vn

0297.3860144

+ Phó Giám đốc: Ông Đinh Xuân Phương

pvmau.snv@kiengiang.gov.vn

02973.872629

+ Phó Giám đốc: Ông Lê Minh Khởi

lmkhoi.snv@kiengiang.gov.vn

0297.3871222

+ Phó Giám đốc: Ông Hà Văn Chiến

dxphuong.snv@kiengiang.gov.vn

 

Các đơn vị thuộc, trực thuộc (phòng, ban, chi cục)

 

Văn phòng:

+ Chánh Văn phòng: Bà Lê Thị Ngọc Dung

+ Phó Chánh Văn phòng: Bà Mai Hồng Nhung

+ Phó Chánh Văn phòng: Bà Võ Kim Hồng

02973.866398

ltndung.snv@kiengiang.gov.vn

mhnhung.snv@kiengiang.gov.vn

vkhong.snv@kiengiang.gov.vn 

Thanh tra:

+ Chánh Thanh tra: Ông Vũ Hoàng San

+ Phó Chánh Thanh tra: Ông Dương Trường Giang

02973.877501

vhsan.snv@kiengiang.gov.vn

dtgiang.snv@kiengiang.gov.vn

 

Phòng Tổ chức, Công chức, viên chức:

+ Trưởng phòng: Ông Hồ Minh Hải

 

+ Phó Trưởng phòng: 1. Bà Lê Thị Ngọc Vang

 

2. Ông Tiêu Thanh Dủ

 

hmhai. snv@kiengiang.gov.vn

02973.944000

ltnvang.snv@kiengiang.gov.vn

02973.872628

ttdu.snv@kiengiang.gov.vn

02973.862038

Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên:

+ Trưởng phòng: Ông Trần Phi Dũng

+ Phó trưởng phòng: Ông Lê Việt Tồn

02973.869875
tpdung.snv@kiengiang.gov.vn

lvton.snv@kiengiang.gov.vn

Phòng Cải cách hành chính và Phi Chính phủ:

+ Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tấn Lộc

+ Phó Trưởng phòng: Ông Mai Thanh Bình

02973.920504

ntloc.snv@kiengiang.gov.vn

mtbinh.snv@kiengiang.gov.vn

Ban Thi đua – Khen thưởng:

+ Trưởng Ban: Ông Hà Văn Chiến (Phó Giám đốc)

+ Phó Trưởng ban: Ông Mã Tuấn Tửu

02973.920621

hvchien.snv@kiengiang.gov.vn

02973.878786

mttuu.snv@kiengiang.gov.vn

02973.866900

Ban Tôn giáo:

+ Phó Trưởng ban phụ trách: Ông Danh Lắm

 

+ Phó Trưởng ban: 1. Ông Trương Hoàng Anh


2. Bà Lê Thị Ngọc Vang

02973.863772

dlam.snv@kiengiang.gov.vn

02973.949259

thanh.snv@kiengiang.gov.vn

02973.863772

ltnvang.snv@kiengiang.gov.vn 

Chi cục Văn thư – Lưu trữ:

+ Chi cục trưởng: Ông Lê Văn Núi

 

+ Phó Chi cục trưởng: Ông Cao Hồng Phong

02973.860038

lvnui.snv@kiengiang.gov.vn

0297.8673666

chphong.snv@kiengiang.gov.vn

02973.810555

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Kiên Giang

 


Tìm kiếm