BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

09/03/2019 09:00

Kiên Giang

- Tên đơn vị: Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang;

- Địa chỉ: Số 09 Mạc Đĩnh Chi, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

- Điện thoại: 0297.3866398                  Fax: 0297.3949799

- Email: snv@kiengiang.gov.vn

- Website: snv.kiengiang.gov.vn


Ban lãnh đạo

Email/

Điện thoại cơ quan

+ Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Sạch

nvsach.snv@kiengiang.gov.vn

0297.3860144

+ Phó Giám đốc: Ông Đinh Xuân Phương

pvmau.snv@kiengiang.gov.vn

02973.872629

+ Phó Giám đốc: Ông Lê Minh Khởi

lmkhoi.snv@kiengiang.gov.vn

0297.3871222

+ Phó Giám đốc: Ông Hà Văn Chiến

dxphuong.snv@kiengiang.gov.vn

 

Các đơn vị thuộc, trực thuộc (phòng, ban, chi cục)

 

Văn phòng:

+ Chánh Văn phòng: Bà Lê Thị Ngọc Dung

+ Phó Chánh Văn phòng: Bà Mai Hồng Nhung

+ Phó Chánh Văn phòng: Bà Võ Kim Hồng

02973.866398

ltndung.snv@kiengiang.gov.vn

mhnhung.snv@kiengiang.gov.vn

vkhong.snv@kiengiang.gov.vn 

Thanh tra:

+ Chánh Thanh tra: Ông Vũ Hoàng San

+ Phó Chánh Thanh tra: Ông Dương Trường Giang

02973.877501

vhsan.snv@kiengiang.gov.vn

dtgiang.snv@kiengiang.gov.vn

 

Phòng Tổ chức, Công chức, viên chức:

+ Trưởng phòng: Ông Hồ Minh Hải

 

+ Phó Trưởng phòng: 1. Bà Lê Thị Ngọc Vang

 

2. Ông Tiêu Thanh Dủ

 

hmhai. snv@kiengiang.gov.vn

02973.944000

ltnvang.snv@kiengiang.gov.vn

02973.872628

ttdu.snv@kiengiang.gov.vn

02973.862038

Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên:

+ Trưởng phòng: Ông Trần Phi Dũng

+ Phó trưởng phòng: Ông Lê Việt Tồn

02973.869875
tpdung.snv@kiengiang.gov.vn

lvton.snv@kiengiang.gov.vn

Phòng Cải cách hành chính và Phi Chính phủ:

+ Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tấn Lộc

+ Phó Trưởng phòng: Ông Mai Thanh Bình

02973.920504

ntloc.snv@kiengiang.gov.vn

mtbinh.snv@kiengiang.gov.vn

Ban Thi đua – Khen thưởng:

+ Trưởng Ban: Ông Hà Văn Chiến (Phó Giám đốc)

+ Phó Trưởng ban: Ông Mã Tuấn Tửu

02973.920621

hvchien.snv@kiengiang.gov.vn

02973.878786

mttuu.snv@kiengiang.gov.vn

02973.866900

Ban Tôn giáo:

+ Phó Trưởng ban phụ trách: Ông Danh Lắm

 

+ Phó Trưởng ban: 1. Ông Trương Hoàng Anh


2. Bà Lê Thị Ngọc Vang

02973.863772

dlam.snv@kiengiang.gov.vn

02973.949259

thanh.snv@kiengiang.gov.vn

02973.863772

ltnvang.snv@kiengiang.gov.vn 

Chi cục Văn thư – Lưu trữ:

+ Chi cục trưởng: Ông Lê Văn Núi

 

+ Phó Chi cục trưởng: Ông Cao Hồng Phong

02973.860038

lvnui.snv@kiengiang.gov.vn

0297.8673666

chphong.snv@kiengiang.gov.vn

02973.810555

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Kiên Giang

 


Tìm kiếm