BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa

01/01/2000 00:00

Khánh Hòa

+ Địa chỉ: Khu liên cơ số 1, số 01 Trần Phú, phường Xương Huân, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
+ Điện thoại:   0258.3827095           Fax: 0258.3800126 
+ Email: snv@khanhhoa.gov.vn
+ Website: http://snv.khanhhoa.gov.vn/

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Ngô Truyện

0258.3822086/ntruyen@khanhhoa.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Trọng Thái

0258.3815665/ ntthai@khanhhoa.gov.vn


 + Phó Giám đốc, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng: Văn Ngọc Sen

 0258.3818040/ vnsen@khanhhoa.gov.vn

Các cơ quan thuộc, trực thuộc (phòng, ban, chi cục)

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng phụ trách: Lê Thị Minh Nguyệt
Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Tú

vp.snv@khanhhoa.gov.vn

0258.3827095
0258.3812463

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Lê Thị Thu Thảo

Phó Chánh Thanh tra: Bùi Hữu Phước

0258.3819700/tt.snv@khanhhoa.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Nguyễn Tấn Đông
Phó Trưởng phòng: Trần Đại Dương
Phó Trưởng phòng: Trần Hoàng Thanh Trúc

pxdcqcttn.snv@khanhhoa.gov.vn

0258.3828494
0258.3814399
0258.3828494

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Bùi Thế An

Phó Trưởng phòng: Đỗ Hoàng Dũng

Email: pccvc.snv@khanhhoa.gov.vn

0258.3827096

0258.3828492

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng: Đoàn Phương Nhi

 

0258.3822042/ptcbctcpcp.snv@khanhhoa.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng:Nguyễn Văn Minh

Phó Trưởng phòng:Nguyễn Thị Lệ Hằng

cchc.snv@khanhhoa.gov.vn

0258.3827098

0258.3810440

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Nguyễn Hữu Dinh

Phó Trưởng ban: Nguyễn Bích Phương

 
btg@khanhhoa.gov.vn

0258.3827334

0258.3562377

Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Ngô Thị Hồng Gấm

Phó Trưởng ban: Ung Thị Thu Trang

btdkt@khanhhoa.gov.vn

0258.3816555

0258.3816555

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Ba

Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử: Võ Thị Thúy Nga

0258.3607324/nttha.ccvtlt@khanhhoa.gov.vn

0258.3814308/ccvtlt@khanhhoa.gov.vn

0258.3822910/ttltls@khanhhoa.gov.vn

 

    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa


Tìm kiếm