BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang

01/01/2000 00:00

Hậu Giang

+ Địa chỉ: Số 8, Đường Ngô Quyền, Khu vực 4, Phường 5, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang.
+ Điện thoại:     0293.3878834                        Fax: 0293.3878836 
+ Email: snvhg@gmail.com
+ Website: sonoivu.haugiang.gov.vn/

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Trần Văn Quân

0293.3878834/

tranquansnvhg@gmail.com 

+ Phó Giám đốc: Võ Thành Chính

vothanhchinh@gmail.com

ĐT: 0293.3878834

 + Phó Giám đốc: Phan Hoàng Ngoan hoangngoanbtg@gmail.com
ĐT: 0293.3878834

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Trí

minhtriubnd@gmail.com

ĐT: 0293.3878834 

Các phòng chuyên môn

 

Văn phòng:

+ Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Đội

+ Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Ngọc Yến

+ Phó Chánh Văn phòng: Võ Minh Thư 

Vandoi689@gmail.com

yenvpsnvhg@gmail.com

vmthu1987@gmail.com

ĐT: 0293.3878834 

Phòng Công chức, viên chức:

+ Trưởng phòng: Nguyễn Chí Hòa

+ Phó Trưởng phòng: Trần Lê Vũ 

 

0293.3878834

+ Phòng Xây dựng chính quyền vàCông tác thanh niên

Trưởng phòng: Đào Hoàng Minh
Phó Trưởng phòng: Phạm Công Sơn
Phó Trưởng phòng: Võ Văn Te

chihoasnv@yahoo.com.vn

vanphongvu86@gmail.com

ĐT: 0293.3878834 

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Trần Lê Vũ

0293.3878834

Phòng  Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên:

+ Trưởng phòng: Đào Hoàng Minh

+ Phó Trưởng phòng: Võ Văn Te

+ Phó Trưởng phòng: Phạm Công Sơn 

hoangminhsnvhg@yahoo.com.vn

vante79@gmail.com

soncongpham@yahoo.com

ĐT: 0293.3878834 

 

Phòng Tổ chức biên chế, Tổ chức phi chính phủ:

+ Trưởng phòng: Phạm Bách Thắng 
 

hoanghahg@gmail.com

ĐT: 0293.3878834 
 Phòng Cải cách hành chính:

+ Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Phúc

+ Phó Trưởng phòng: Huỳnh Thị Thuận 
 phucsnvhg@gmail.com

huynhthithuan367@gmail.com

ĐT: 0293.3878834 
 

Thanh tra:

+ Chánh Thanh tra: Nguyễn Thành  Trí Thức

+ Phó Chánh Thanh tra: Trần Quốc Toàn 
 

hgthuc79@gmail.com

kgtoan@gmail.com

ĐT: 0293.3878834 

Đơn vị trực thuộc

 

Ban Tôn giáo:

+ Trưởng ban: Trần Khánh Tòng

+ Phó Trưởng ban: Lê Thanh Mận 

bantongiaohaugiang@gmail.com

bantongiaohaugiang@gmail.com

ĐT: 0293.3580637 

Ban Thi đua, Khen thưởng:

+ Trưởng ban: Nguyễn Minh Trí

+ Phó Trưởng ban: Phạm Vương Huyền 

minhtriubnd@gmail.com

huyenhg1981@gmail.com

ĐT: 0293.3878984 

Chi cục Văn thư  Lưu trữ:

+ Chi cục trưởng: không

+ Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Thu Vân

+ Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Minh 


thuvanvtlthg@gmail.com

Minh180568@gmail.com

ĐT: 0293.3582171 

 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang

 

Tìm kiếm