BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương

01/01/2000 00:00

Hải Dương

+ Địa chỉ: Số 1 Đô lương - Phường Quang Trung -TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
+ Điện thoại:     0220.3853838  Fax: 0220.3859131
+ Email:
+ Website: http://sonoivu.haiduong.gov.vn/

Ban Lãnh đạo

Email/ĐT cơ quan

+ Giám đốc: Phạm Mạnh Hùng

Email: phammanhhung695@gmail.com

ĐT: 091.2293.115

+ Phó Giám đốc: Nghiêm Đình Huân

Email:nghiemdinhhuan@gmail.com

ĐT: 091.3023483

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Như Độ

Email: nhudobtg@gmail.com

ĐT: 090.4131787

Các đơn vị trực thuộc

 

Văn phòng

 

+ Chánh Văn phòng: Đỗ Huy Chính

Email:Chinhcchc3004@gmail.com

ĐT: 098.6667766

Phòng Công chức viên chức

 

+ Trưởng phòng: Phạm Quốc Chinh

Email: quocchinhnoivu@gmail.com

ĐT: 091.3255325

+ Phó Trưởng phòng: Ngô Thị Hương Lan

Email:ngothihuonglan1975@gmail.com

ĐT:090.4115598

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Phương

Email:phuong1189@gmail.com

ĐT: 098.5528777

Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ

 

+ Trưởng phòng: Hoàng Quốc Huy

Email: hoangquochuysnv@gmail.com

ĐT: 090.3292509

+ Phó Trưởng phòng: Vũ Nguyệt Ánh

Email: vunguyetanhnoivu@gmail.com

ĐT: 098.2055032

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Quang Đạt

Email: dat47snv@gmail.com

ĐT: 091.2256961

Phòng Cải cách cách hành chính

 

+ Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lan

Email: nguyenthilan.snv@gmail.com

ĐT: 090.4300852

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Cát

Email: duycatvp@gmail.com

ĐT: 093.6641389

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

 

+ Trưởng phòng: Phạm Quốc Ân

Email: quocansnvhd@gmail.com

ĐT: 091.3255146

+ Phó Trưởng phòng: Đoàn Văn Quân

Email: quansnv@gmail.com

ĐT: 098.6060909

 + Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Trung

 Email: vpsonoivu@gmail.com

ĐT: 0913004726

Thanh tra Sở

 

+ Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Sinh

Email: hoalinh1989@gmail.com

ĐT: 091.2117756

+ Phó Chánh Thanh tra: Mạc Thị Hải Yến

Email: macthihaiyensnv@gmail.com

ĐT: 091.9470472

Ban Tôn Giáo

 

Phó trưởng ban: Nguyễn Thị Thu Hà

Email: nguyenthuhabtg@gmail.com

ĐT: 098.4353653

Ban Thi đua Khen thưởng

 

TRưởng ban: Nguyễn Thanh Đàm

Email: nguyenthanhdamtdkt@gmail.com

ĐT: 097.5898286

Phó trưởng ban: Bùi Văn Nam

Email: buinam039tdkt@gmail.com

ĐT: 098.2256261

Chi cục Văn thư lưu trữ

 

Chi cục trưởng: Tăng Văn Điểm

Email: diemtvhd59@gmail.com

ĐT: 091.4389491

Phó Chi cục trưởng: Tăng Bá Chuyên

Email: chuyensnvhd@gmail.com

ĐT: 098.9240150


 
    Nguồn trích dẫn: Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương cung cấp

Tìm kiếm