BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam

01/01/2000 00:00

Hà Nam

+ Địa chỉ: 165 đường Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam
+ Điện thoại/Fax:     0226.3852706         
+ Email: snv@hanam.gov.vn
+ Website: http://hanam.gov.vn/snv

Ban lãnh đạo

Điệnthoại CQ

Email

+ Giám đốc: Trương Công Khải

094560000

truongcongkhai@hanam.gov.vn

+ Phó GĐ: Nguyễn Bá Cần

0914650825

nguyenbacan@ hanam.gov.vn

+ Phó GĐ: Đỗ Hồng Hà

0947946789

dohongha@hanam.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+Văn phòng

+Chánh VP: Hoàng Hải Minh

0912680163

hoanghaiminh@hanam.gov.vn

+Phó CVP: Mai Thị Lan Anh

0988884030

maithilananh@hanam.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

+ Trưởng phòng: Nguyễn Văn Long

0912324795

nguyenvanlong@hanam.gov.vn

+ Phó TP: Lê Thị Quỳnh Hoa

0986665354

lethiquynhhoa@hanam.gov.vn

+ Thanh tra

+Chánh TT: Trần Đăng Khoa

0912361693

trandangkhoa@hanam.gov.vn

+Phó CTT: Nguyễn Thị Thanh Thúy

0397406404

nguyenthithanhthuy@hanam.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền

+ Trưởng phòng: Tống Văn Sử

0979766365

tongvansu@hanam.gov.vn

+ Phó.TP: Trương Thị Mai

0983268855

truongthimai@hanam.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

+ Trưởng phòng: Trần Hùng

0912333909

tranhung@hanam.gov.vn

+ Phó TP: Nguyễn Tuấn Thành

0989434273

nguyentuanthanh@hanam.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế

+ Trưởng phòng: Nguyễn Quang Minh

0947642377

nguyenquangminh@ hanam .gov.vn

+ Phó TP: Trần Thu Phương

0985852875

tranthuphuong@hanam.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

+ Trưởng Ban: Nguyễn Văn Thái

0982314557

nguyenvanthai@hanam.gov.vn

+ Phó TB: Đinh Văn Tùng

0973522160

dinhvantung@hanam.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+ Trưởng ban: Lê Thị Thu Hằng

0913289241

lethithuhang@hanam.gov.vn

+ Phó TB: Bùi Thị Thanh Nhàn

0914652036

buithithanhnhan@hanam.gov.vn

+ Chi cục Văn thư, Lưu trữ

+ Chi cục trưởng: Lê Đức Hiền

0913098967

leduchien@hanam.gov.vn

+ Phó CCT: Phạm Văn Quý

0915080387

Phạmvanquy@hanam.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam

 

Tìm kiếm