BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp

01/01/2000 00:00

Đồng Tháp

 

+ Địa chỉ:  số 02 đường Đặng Văn Bình, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

+ Điện thoại: 0277.3851535      Fax: 0277.3589139
+ Email:  snv@dongthap.gov.vn
+ Website:  http://snv.dongthap.gov.vn


 

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ

Email

+Giám đốc: Phan Văn Hợp

02773 252 959

pvhop.snv@dongthap.gov.vn

+Phó Giám đốc: Trần Minh Lý

 

tmly@dongthap.gov.vn

+Phó Giám đốc: Lê Minh Trung

 

lmtrung.snv@dongthap.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+ChánhVăn phòng: Bùi Thanh Tiền

02773 851 535

 

bttien.htm@dongthap.gov.vn

 

+Phó CVP: Nguyễn Thị Hồng Nho

02773 876 355

nthnho.snv@dongthap.gov.vn

+ Thanh tra

+ChánhThanh tra: Lê Hoàng Huy Vũ

 

02773 859 138

 

lhhvu.snv@dongthap.gov.vn

 

+Phó.CTT: Trần Văn Quốc

02773 859 138

tvquoc.snv@dongthap.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

+ Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Thùy

 

02773 853 737

 

ntmthuy.snv@dongthap.gov.vn

 

+ P.Trưởng phòng: Lê Hoàng Dũng

 

02773 851 803

 

lhdung.snv@dongthap.gov.vn

 

+ P.Trưởng phòng: Võ Thị Diễm Trang

02773 851 803

vtdtrang.snv@dongthap.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính và Quản lý Văn thư lưu trữ

+ Trưởng phòng: Võ Tuấn Lộc Anh

 

02773 855 596

 

vtlanh.snv@dongthap.gov.vn

 

+ P.Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tú

02773 877 181

nttu.snv@dongthap.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức

+ P.Trưởng phòng: Trần Thị Nguyệt

02773 875 588

ttnguyet.snv@dongthap.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

+ Trưởng phòng: Châu Văn Tài

02773 858 775

cvtai.snv@dongthap.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+Trưởng ban: Ngô Tổng Trưởng

02773 854 521

 

nttruong.snv@dongthap.gov.vn

 

+P.Trưởng ban: Trần Minh Mẫn

02773 871 015

 

tmman.snv@dongthap.gov.vn

 

+P.Trưởng ban: Phạm Hoàng Ân

02773 851 244

phan.snv@dongthap.gov.vn

+ Trung tâm Lưu trữ lịch sử

+ Giám đốc: Trần Quốc Tuấn

02773 606 430

tqtuan.snv@dongthap.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp

 

 

 


Tìm kiếm