BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông

01/01/2000 00:00

Đăk Nông

+ Địa chỉ:  số 94, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

+ Điện thoại: 0261.3544131          Fax: 0261.3544412
+ Email: vp.snv@daknong.gov.vn
+ Website:  www.snv.daknong.gov.vn

 

 

Lãnh đạo Sở

Điện thoại

cơ quan

Email

 

+ Giám đốc:Nguyễn Thị Thu Hường

0261.3678787

huongnt.snv@daknong.gov.vn

+ Phó Giám đốc:Lê Quy

0261.3544272

quyl.snv@daknong.gov.vn

+ Phó Giám đốc:Bùi Hiếu

0261.3544282

hieub.snv@daknong.gov.vn

+ Phó Giám đốc:Lê Trung Trường Vũ

0261.3545863

vultt.snv@daknong.gov.vn

Các đơn vị thuộc, trực thuộc

 

 

Văn phòng:

+ Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hiệp

+ Phó Chánh Văn phòng: Lâm Phương Nhung

+ Phó Chánh Văn phòng: Đặng Ngọc Quang

 

0261.3544131

 

 

vp.snv@daknong.gov.vn

 

Phòng Tổ chức bộ máy

+Trưởng phòng: Lê Xuân Thuận

+ PhóTrưởng phòng: Lê Thanh Đạm

 

0963877337

 

tcbm.snv@daknong.gov.vn

 

Phòng Công chức, viên chức và Đào tạo

+ Trưởng phòng: Trần Văn Công

+ Phó Trưởng phòng: Lê Thị Mùi

+ Phó Trưởng phòng: Lê Minh Long

 

0261.3544422

 

 

cbccvc.snv@daknong.gov.vn

Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

+ Trưởng phòng: Khổng Xuân Dũng

+ Phó Trưởng phòng: Trần Cao Cường

 

 

0261.3544489

 

 

xdcq.snv@daknong.gov.vn

Phòng Cải cách hành chính & Văn thư lưu trữ

+ Phó Trưởng phòng: Bùi Văn Cường

 

0261.35454220

 

 

dtcchc.snv@daknong.gov.vn

 

Thanh tra Sở

+ Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Điệp

+ Phó Chánh Thanh tra: Trương Thị Quỳnh Trâm

0261.3545862

 

thanhtra.snv@daknong.gov.vn

Ban Thi đua - Khen thưởng

+ Trưởng ban: Lê Xuân Tuấn

+ Phó Trưởng ban: Nguyễn Tiến Chương

+ Phó Trưởng ban: Lê Công Bằng

 

0261.3548104

 

btdkt.snv@daknong.gov.vn

Ban: Tôn giáo

+ Trưởng ban: Bùi Văn Tâm

+ Phó Trưởng ban: Nguyễn Nam Nhật

 

 

 

0261.3545184

 

 

btg.snv@daknong.gov.vn

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

+ Giám đốc: Trần Hà Nam

+ Phó Giám đốc: Lê Thị Tư Hạnh

0261.3547234

ttltls.snv@daknong.gov.vn

 

    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Đắk NôngTìm kiếm