BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

01/01/2000 00:00

Cà Mau

+ Địa chỉ: Số 91 Lý Thường Kệt, P.5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
+ Điện thoại:     0290.3831603           Fax:  0290.3837033
+ Email:  sonoivutinhcamau@gmail.com
+ Website: http://sonoivu.camau.gov.vn/

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

+ Giám đốc: Lê Minh Ý

0290.3825339/0918.713268/ leminhycm@ gmail.com

+ Phó giám đốc: Huỳnh Ngọc Sang

0290.3552309/0913.706.689/ huynhsang1701@ gmail.com

+ Phó giám đốc: Lê Quang Hảo

0290.3562789/0913.780601/ lequanghao. camau@gmail .com


+ Phó giám đốc:
 Nguyễn Phương Bắc
 0290.3838594/0913.699794/ nguyenphuongbac.snv.cm@gmail .com

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Đảm

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hoàng Kim

 

0290.3512666/0913699666/ damsnv@gmail .com

01297.887089/ nguyenthihoangkimsnv@gmail .com

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Bùi Thi Phương Thảo

Phó chánh thanh tra: Trương Văn Chiến

0290.3551299

0963.737475/ thanhtrasnvcm@gmail. com

0918.626542/tvchien64 @gmail. com

+ Phòng Xây dưng Chính quyền và công tác thanh niên

Trưỏmg phòng: Lê Hữu Thơ

Phó trưởng phòng: Lê Anh Tuyết

0780.3832879/0780.3551518

0918.405827/ lehuuthosnvcm@gmailcom

0914.456646/ leanhtuyetsnvcm(ăịgmail. com

+ Phòng tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ

Phó trưởng phòng: Đoàn Thanh Thùy

 

0290.3551299/0913.692674/ thuysonoivu@gmail. com

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Nguyễn Thái Học

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Kiều Lam

0290.3834356

0913.699914/ quynh422003@gmail.com

0948.603645/ kieulamsonoivu@gmail.com

Các đơn vị trực thuộc Sở

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Ngô Hòa Dựa

Phó trưởng ban: Trân Diêu Hiền

0290.3550109

0290.3832804/0918.647454/ngohoadua@gmail. com

0977.060.949/

+ Ban Thi đua - Khen thưởng

Phụ trách ban: Nguyễn Phan Anh

Phó trưởng ban: Đoàn Thanh Tùng

0290.3835046

0918.113144/0780.3835046/anhngp74@yahoo.com.vn

0919.347689/tungsnvcm(2Ịgmail. com

+ Chi cuc Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Trần Quốc Việt

Phó Chi cục Trưởng: Nguyễn Hữu Duyên

0290.3676010

0290.3556333/0913.998106/vietsnvcm@gmai 1. com

0290.3552567/0989.171135/ huuduyenl08@gmail.com


Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Cà Mau

Tìm kiếm