BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

01/01/2000 00:00

Bình Thuận

+ Địa chỉ:  04 Hải Thượng Lãn ông - TP. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận
+ Điện thoại: 0252.3822518         Fax: 0252.3822518
+ Email:  snv@binhthuan.gov.vn
+ Website:  snv.binhthuan.gov.vn

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Nguyễn Ngọc Chỉnh

0252.3500205/0913883919/chinhnn@snv.binhthuan.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Đỗ Thái Dương

0252.3600789/0989951979/duongdt@snv.binhthuan.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Tuấn Anh

0913825872/anhnt@snv.binhthuan.gov.vn

 + Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Bông

 0252.3500878/0916770000/bongnt@snvbinhthuan.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Huỳnh Thị Phú Thái

 

0252.3506688/0919526888/thaihtp@snv.binhthuan.gov.vn

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Mỹ Trang

 

0915815379/trangntm@snv.binhthuan.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Trần Hữu Tuấn

0252.3757678/3829914

0983964432/tuanth@snv.binhthuan.gov.vn

+ Phòng Tổ chức, công chức

Trưởng phòng: Vũ Thị Xuân Lộc

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Thanh Xuân

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Nhân

0252.3829896/locvtx@snv.binhthuan.gov.vn

0252.3829896/xuanltt@snv.binhthuan.gov.vn

0252.3821518/0908540122/nhannt@snv.binhthuan.gov.vn

 + Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng

Phó Trưởng phòng: Phan Tây Hồ
0252.3828820
0918783922/dungnv@snv.binhthuan.gov.vn

0913819315/hopt@snv.binhthuan.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Đỗ Hữu Bá

Phó Trưởng ban: Phan Tuấn Khanh

 

0252.3754011/0918560743/badh@snv.binhthuan.gov.vn
0913719671/khanhpt@snv.binhthuan.gov.vn

Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Trần Thị Minh Thư

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thanh Minh

0252.3608777/091858980/thuttm@snv.binhthuan.gov.vn

0252.3505878/0919415878/minhnt@snv.binhthuan.gov.vn

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Nguyễn Hũu Minh

0252.3821318

0918284313/minhnh@snv.binhthuan.gov.vn

+ Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Giám đốc: Nguyễn Quang Sơn

Phó Giám đốc: Huỳnh Ninh Hòa
0252.3832600

0252.3832609/0988080706/sonnq@snv.binhthuan.gov.vn

0989951985/hoahn@snv.binhthuan.gov.vn

 

    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận


Tìm kiếm