BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước

15/03/2018 15:00

Bình Phước

- Địa chỉ: Đường 6/1, khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Số Fax: 02713.881.441

- Số máy trực trong và ngoài giờ hành chính: 02713.501.399

- Website: sonoivubinhphuoc.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Ban lãnh đạo

Nguyễn Thành Chương

Giám đốc

gdsnv.binhphuoc.gov.vn

02713.502.699

Phạm Thành Chung

Phó Giám đốc, kiêm TB Tôn Giáo

Phamthanhchung.snv. binhphuoc.gov.vn

02713.509.630

Phan Thị Phấn

Phó Giám đốc, kiêm TB TĐ-KT

Phanthiphan.snv. binhphuoc.gov.vn

02713.700.479

Vũ Xuân Trường

Phó Giám đốc

Vuxuantruong.snv. binhphuoc.gov.vn

02713.870.762

Văn phòng

Huỳnh Thị Bé Năm

Chánh Văn phòng

Huynhthibenam.snv. binhphuoc.gov.vn

02713.879.480

Hồ Minh Hiệp

Phó Chánh Văn phòng

Hominhhiep.snv. binhphuoc.gov.vn

02713.881.441

Phòng chuyên môn

Nguyễn Tuấn

TP. CCHC

Nguyentuan.snv. binhphuoc.gov.vn

02713.881.480

Trần Thái Sơn

TP. XDCQ&CTTN

Tranthaison.snv. binhphuoc.gov.vn

02713.881.479

Phạm Vũ Sa Châu

PTP. XDCQ&CTTN

Phamvusachau.snv. binhphuoc.gov.vn

02713.509.604

Giang Anh Trung

Chánh Thanh tra

gianganhtrung.snv. binhphuoc.gov.vn

02713.887.822

Đinh Thị Thu Hương

Phó Chánh Thanh tra

Dinhthithuhuong.snv. binhphuoc.gov.vn

02713.887.822

Nguyễn Ngọc Hiền

TP.CCVC

Nguyenngochien.snv. binhphuoc.gov.vn

02713.870.761

Đặng Thanh Hoàng

PTP. CCVC

Dangthanhhoang.snv. binhphuoc.gov.vn

02713.870.762

Lê Ngọc Mừng

PTP. CCVC

Lengocmung.snv. binhphuoc.gov.vn

02713.870.762

Trần Văn Thảo

TP. TCBC&TCPCP

Tranvanthao.snv. binhphuoc.gov.vn

02713.870.761

Ban Tôn giáo

Phạm Thành Chung

TB Tôn Giáo

Phamthanhchung.snv. binhphuoc.gov.vn

02713.509.630

Phạm Quang Hà

PTB. Ban Tôn giáo

Phamquangha.btg. binhphuoc.gov.vn

02713.888.397

Trần Thương Huyền

PTB. Ban Tôn giáo

Tranhuyenthuong.snv. binhphuoc.gov.vn

02713.888.396

Ban Thi đua – Khen thưởng

Phan Thị Phấn

TB TĐ-KT

Phanthiphan.snv. binhphuoc.gov.vn

02713.700.479

Đỗ Thanh Tâm

PTB. Ban TĐ-KT

Dothanhtam.btdkt. binhphuoc.gov.vn

02713.838.799

Nguyễn Xuân Phượng

PTB. Ban TĐ-KT

Nguyenxuanphuong.btdkt. binhphuoc.gov.vn

02713.509.899

Chi cục Văn thư Lưu trữ

Lê Thị Lịch

CCT. CCVTLT

Lethilich.ccvtlt. binhphuoc.gov.vn

02713.508.998

Phạm Nguyệt Hoa

PCCT.CCVTLT

Phamnguyethoa.ccvtlt. binhphuoc.gov.vn

02713.500.479
   Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Bình Phước

 

Tìm kiếm