BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương

01/01/2000 00:00

Bình Dương

+ Địa chỉ: tầng 18 - tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh, Phường Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
+ Điện thoại:   0274.3822335   Fax: 0274.3828946
+ Email: sonv@binhduong.gov.vn
+ Website: http://www.snvbinhduong.gov.vn/

 Ban lãnh đạo

 Điện thoại/Email:

 + Giám đốc: Nguyễn Văn Minh

 02743.822.269/minhnv@bdu.dcs.vn

 + Phó Giám đốc: Lý Văn Đẹp

 02743.828.943/deplv@binhduong.gov.vn

 + Phó Giám đốc: Trần Đức Thịnh

 02743.826.500/thinhtd@binhduong.gov.vn

 Các phòng chuyên môn


 + Văn phòng

 Chánh Văn phòng: Thái Hoàng Quốc Dũng

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Phó Chánh Văn phòng: nguyễn Văn Thanh

02743.822.335/dungthq@binhduong.gov.vn

02743.828.946/nhungntc@binhduong.gov.vn

02743.837.862/thanhnv@binhduong.gov.vn 

 + Phòng Xây dựng chính quyền

 Phó Trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Thị Minh Tâm:

 
02743.859.044/tamntm.nv@binhduong.gov.vn 

 + Phòng  Đào tạo - Biên chế & Tiền lương

 Trưởng phòng: Ngô Viết Hạnh

Phó Trưởng phòng: Lê Quỳnh Như

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Ngọc Hiền


 0273.821.324/ hanhnv@binhduong.gov.vn 

0273.821.324/ nhulq@binhduong.gov.vn 

0273.821.324/ hienltn@binhduong.gov.vn 

 + Phòng Quản lý Cán bộ, Công chức, Viên chức

 Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tâm

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Kiến Phúc

 
02743.828.944/tamnv@binhduong.gov.vn 

02743.828.944/phucnk@binhduong.gov.vn 

 + Phòng Tổ chức Bộ máy

Trưởng phòng: Trần Hoàng Dũng

Phó Trưởng phòng: Huỳnh Minh Đảnh

02743.837.861/dungth.nv@binhduong.gov.vn 

02743.837.861/danhhm@binhduong.gov.vn 

 
+ Phòng Cải các hành chính - Địa giới hành chính

Trưởng phòng: Hoành Ngọc Thông

Phó Trưởng phòng: Trần Khắc Tuấn

 0273.821.325/ thonghn@binhduong.gov.vn 

0273.821.325/ danhhm@binhduong.gov.vn 
 + Thanh tra Sở

Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Đào
 
0273.859.042/daont@binhduong.gov.vn 

 Đơn vị trực thuộc


 + Ban Tôn giáo

 Phó Trưởng ban: Phạm Thị Hương

 
0273.515.388/ huongpt@binhduong.gov.vn 

 + Ban Thi đua và Khen thưởng

 Trưởng ban: Trần Trọng Lâm

Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Sĩ

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Hoàng0273.824.808/lamtt.btg@binhduong.gov.vn 

0273.865.799/sinv@binhduong.gov.vn 

0273.897.354/hoangnt@binhduong.gov.vn 

 + Chi cục Văn thư - Lưu trữ

 Chi cục Trưởng: Trần Văn Trung

Phó Chi cục Trưởng: Trần Thị Kim Xuyến

Phó Chi cục Trưởng: Đỗ Thanh Đào


0273.855.216/trungtv@binhduong.gov.vn 

0273.855.215/xuyenttk@binhduong.gov.vn 

0273.843.008/daodt@binhduong.gov.vn 


 

 
Nguồn trích dẫn: Sở Tìm kiếm