BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương

01/01/2000 00:00

Bình Dương

+ Địa chỉ: tầng 18 - tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh, Phường Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
+ Điện thoại:   0274.3822335   Fax: 0274.3828946
+ Email: sonv@binhduong.gov.vn
+ Website: http://www.snvbinhduong.gov.vn/

 Ban lãnh đạo

 Điện thoại/Email:

 + Giám đốc: Nguyễn Văn Minh

 02743.822.269/minhnv@bdu.dcs.vn

 + Phó Giám đốc: Lý Văn Đẹp

 02743.828.943/deplv@binhduong.gov.vn

 + Phó Giám đốc: Trần Đức Thịnh

 02743.826.500/thinhtd@binhduong.gov.vn

 Các phòng chuyên môn


 + Văn phòng

 Chánh Văn phòng: Thái Hoàng Quốc Dũng

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Phó Chánh Văn phòng: nguyễn Văn Thanh

02743.822.335/dungthq@binhduong.gov.vn

02743.828.946/nhungntc@binhduong.gov.vn

02743.837.862/thanhnv@binhduong.gov.vn 

 + Phòng Xây dựng chính quyền

 Phó Trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Thị Minh Tâm:

 
02743.859.044/tamntm.nv@binhduong.gov.vn 

 + Phòng  Đào tạo - Biên chế & Tiền lương

 Trưởng phòng: Ngô Viết Hạnh

Phó Trưởng phòng: Lê Quỳnh Như

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Ngọc Hiền


 0273.821.324/ hanhnv@binhduong.gov.vn 

0273.821.324/ nhulq@binhduong.gov.vn 

0273.821.324/ hienltn@binhduong.gov.vn 

 + Phòng Quản lý Cán bộ, Công chức, Viên chức

 Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tâm

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Kiến Phúc

 
02743.828.944/tamnv@binhduong.gov.vn 

02743.828.944/phucnk@binhduong.gov.vn 

 + Phòng Tổ chức Bộ máy

Trưởng phòng: Trần Hoàng Dũng

Phó Trưởng phòng: Huỳnh Minh Đảnh

02743.837.861/dungth.nv@binhduong.gov.vn 

02743.837.861/danhhm@binhduong.gov.vn 

 
+ Phòng Cải các hành chính - Địa giới hành chính

Trưởng phòng: Hoành Ngọc Thông

Phó Trưởng phòng: Trần Khắc Tuấn

 0273.821.325/ thonghn@binhduong.gov.vn 

0273.821.325/ danhhm@binhduong.gov.vn 
 + Thanh tra Sở

Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Đào
 
0273.859.042/daont@binhduong.gov.vn 

 Đơn vị trực thuộc


 + Ban Tôn giáo

 Phó Trưởng ban: Phạm Thị Hương

 
0273.515.388/ huongpt@binhduong.gov.vn 

 + Ban Thi đua và Khen thưởng

 Trưởng ban: Trần Trọng Lâm

Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Sĩ

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Hoàng0273.824.808/lamtt.btg@binhduong.gov.vn 

0273.865.799/sinv@binhduong.gov.vn 

0273.897.354/hoangnt@binhduong.gov.vn 

 + Chi cục Văn thư - Lưu trữ

 Chi cục Trưởng: Trần Văn Trung

Phó Chi cục Trưởng: Trần Thị Kim Xuyến

Phó Chi cục Trưởng: Đỗ Thanh Đào


0273.855.216/trungtv@binhduong.gov.vn 

0273.855.215/xuyenttk@binhduong.gov.vn 

0273.843.008/daodt@binhduong.gov.vn 


 

 
Nguồn trích dẫn: Sở Tìm kiếm