BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre

01/01/2000 00:00

Bến Tre

+ Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
+ Điện thoại: 0275.3822628   Fax: 0275.3816496
+ Email:  snv@bentre.gov.vn
+ Website:  http://www.snv.bentre.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Giám đốc: Huỳnh Thanh Hiếu

0275.3818664/gd.snv@bentre.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Bằng

0275.3545528/nvbang.snv@bentre.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Thi

0275.3545872/ntnthi.snv@bentre.gov.vn

Phó Giám đốc: Đào Văn Tụ

0275.2211504/ dvtu.snvbentre.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Ngôi

Phó Chánh Văn phòng: Bùi Quang Hải

Phó Chánh Văn phòng: Lý Hoàng Phi

 

0275.3554196/nvngoi.snv@bentre.gov.vn

0275.3554196/ bqhai.snv@bentre.gov.vn

0275.3554197/ lhphi.snv@bentre.gov.vn

+ Thanh Tra

Chánh thanh tra: Trần Chí

Phó Chánh thanh tra: Trần Công Khẩn

0275.3817885

tchi.snv@bentre.gov.vn

tckhan.snv@bentre.gov.vn

+ Phòng Xây dựng Chính quyền Công tác Thanh niên

Trưởng phòng: Phạm Thanh Vũ

Phó Trưởng phòng: Lê Thanh Liêm

Phó Trưởng phòng: Lê Hoàng Minh

0275.3822481

ptvu.snv@bentre.gov.vn

ltliem.snv@bentre.gov.vn

lhminh.snv@bentre.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Nhân

Phó Trưởng phòng: Trần Việt Dũng

0275.3822475/ nvnhan.snv@bentre.gov.vn

0275.3838849/ tvdung.snv@bentre.gov.vn 

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng: Lê Trung Thể

Phó Trưởng phòng: Lê Yến Duy

0275.3575673

ltthe.snv@bentre.gov.vn

lyduy.snv@bentre.gov.vn 

 + Phòng Cải cách hành chính

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đăng Phong
 

0275.3818661/ ndphong.snv@bentre.gov.vn  

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

 Trưởng ban/ Phó Giám đốc sở: Đào Văn Tụ

Phó Trưởng ban: Nguyễn Hồng Quân

Phó Trưởng ban: Phạm Ngọc Thành

 

0275.2211504/dvtu .snv@bentre.gov.vn   

0275.3826321/ nhquan.snv@bentre.gov.vn   

0275.6566505/ pnthanh.snv@bentre.gov.vn   

+ Ban Thi đua khen thưởng

 Phó Giám đốc sở kiêm trưởng ban: Nguyễn Thị Ngọc Thi

Phó trưởng ban: Nguyễn Thị Nhũ

Phó trưởng ban: Võ Văn Tới

 

0275.3545872/ntnthi .snv@bentre.gov.vn 

0275.3822192/ ntnhu.snv@bentre.gov.vn 

0275.3836963/ vvtoi.snv@bentre.gov.vn 

+ Chi cục Văn thư, Lưu trữ

 Chi cục Trưởng: Nguyễn Thị Lanh

Phó Chi cục trưởng: Mai Văn Công

 

0275.3545551/ ntlanh.snv@bentre.gov.vn 

0275.3545552/ mvcong.snv@bentre.gov.vn 

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Bến Tre


 

Tìm kiếm