BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

07/01/2015 13:15

Bạc Liêu

+ Địa chỉ:  Khóm 6, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu

+ Điện thoại: 02913.823861. - Fax: 02913.956883.       -Email: snv@baclieu.gov.vn.
+ Website: http://snv.baclieu.gov.vn


Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:


+ Giám đốc: Trịnh Thanh Phong
0291.3500002/phongtt@baclieu.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Ngô Công Hầu

0291.3932038/haunc@baclieu.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Liêm

0291.3500059

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Vũ Thường


0291.3959878

Các phòng chuyên môn


+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Trương Minh Tính

Phó Chánh Văn phòng: Hồ Thị Cẩm Thúy
0291.3956883/

0291.3823861/


+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Huỳnh Thanh Tuấn

Phó Chánh Thanh tra: Huỳnh Hoàng Yên


291.3956877/


0291.3956885/

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Trương Vũ Trường

Phó Trưởng phòng: Lê Kim Trung
0291.3956988/

0291.3956988/

+ Phòng Công chức, viên chức
Trưởng phòng: 
Nguyễn Minh Thất

Phó Trưởng phòng: Tô Thu Cường

Phó Trưởng phòng: Trương Thị Mỹ Châu0291.3956884/


0291.3824147/

0291.3956882/

+ Phòng Tổ chức và Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Phan Thị Hồng Tươi

Phó Trưởng phòng: Hà Diễm Phúc
0291.3957.990

0291.3705.512

Đơn vị trực thuộc


+ Ban Thi đua - Khen thưởng

Trưởng ban: Lê Minh Quân

Phó Trưởng ban: Nguyễn Hồng Diệu

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Tuyết Minh0291.3500156

0291.3824.380

0291.3824.380

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Nguyễn Phương Trúc

Phó Chi cục trưởng: Trương Quang Nhi

Phó Chi cục Trưởng: Quách Thanh Đoàn0291.3789.989


0291.3955.202


0291.3789.988

 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Bạc Liêu

Tìm kiếm