BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

01/01/2000 00:00

Bắc Kạn

+ Địa chỉ: Số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
+ Điện thoại: 0209.3870685                           Fax: 0209.3870685
+ Website: http://sonoivu.backan.gov.vn

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ

Email

+ Giám đốc: Lê Văn Hội

0209.3871108

hoilv@backan.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Vũ Văn Yên

0209.3861222

yenvv@backan.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Hoàng Thị Diệu

0209.3861168

dieuht.snv@backan.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Sầm Văn Trân

0209.3870697

transv.snv@backan.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

PCVP phụ trách: Vũ Hồng Sơn

0209.3810835

sonvh.snv@backan.gov.vn

PCVP: Nông Quang Dĩnh

0209.3811959

dinhnq.snv@backan.gov.vn

+ Thanh tra

PCTT phụ trách: Hà Quốc Hưng

0209.3811958

hunghq.snv@backan.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Nông Quốc Hải

0209.3876066

hainq.snv@backan.gov.vn

Phó TP: Dương Văn Hoạt

0209.3870214

hoatdv.snv@backan.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính và Quản lý Văn thư lưu trữ

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Chung

0209.3870784

chungnt.snv@backan.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức

PTP phụ trách: Lê Thanh Hải

0209.3871679

hailt.snv@backan.gov.vn

Phó TP: Hoàng Thị Nguyệt Quế

0209.3871679

quehtn@backan.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

PTB phụ trách: Hà Thị Thủy

0209.3872584

thuyht.snv@backan.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Hoàng Minh

0209.3871752

minhh.snv@backan.gov.vn

+ Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Giám đốc: Quách Đăng Hải

0209.3878 338

haiqd.snv@backan.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Tìm kiếm