BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

01/01/2000 00:00

Bắc Giang

+ Địa chỉ: Tầng 2 và tầng 3, Tòa nhà khối cơ quan chuyên môn,Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang,Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang
+ Điện thoại:     0204.3854350              Fax: 0204.3858450
+ Email: so_noivu_vt@bacgiang.gov.vn
+ Website: snv.bacgiang.gov.vn


 Ban lãnh đạo Số điện thoại

 + Giám đốc: Bùi Ngọc Sơn

02043. 826688

 + Phó Giám đốc: Nguyễn Trọng Nam

02043.854433

 + Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Nghĩa

02043.541447

 + Phó Giám đốc: Khuông Văn Thông

02043.853861

 + Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Bình

02046.506789

 Các phòng chuyên môn 

 + Văn phòng

 Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Cảnh

Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Ánh Sáng

Phó Chánh Văn phòng:  Lưu Thị Thùy Vân

02043. 857362

02043. 858450

02042.210234

 + Phòng Tổ chức bộ máy và Tổ chức phi chính phủ

 Trưởng phòng: Trần Văn Đông

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thế Minh

Phó Trưởng phòng: Bùi Minh Huệ
 

02043 554907

02043 554907 

02043 554907 

 + Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên

 Trưởng phòng: Dương Ngô Hùng

Phó Trưởng phòng: Khuông Văn Kiên

Phó Trưởng phòng: Ngô Duy Sang

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Tuấn

02046 524959

02043 852630

02043 852630 

02043 540505  

 + Thanh tra

 Chánh Thanh tra: Đặng Quang Sơn

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thiến Đạt

Phó Chánh Thanh tra: Ngụy Thị Mai

02043.854602

 + Phòng Cải cách Hành chính

 Trưởng phòng: Kiều Phương

Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Lan Hương

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Duy Đoàn

02043.555397

 + Phòng Công chức Viên chức 

 Trưởng phòng: Nguyễn Quang Đông

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dương

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Cường

02043. 554908

02043. 554908 

02043.  554908 

 Đơn vị trực thuộc 

 + Ban Tôn giáo

 Trưởng ban: Đặng Thiên Hùng

Phó Trưởng ban:  Nguyễn Công Đằng

Phó Trưởng ban: Vũ Đình Đức

02043. 829395

 + Ban Thi đua và Khen thưởng

 Phó Trưởng ban: Nguyễn Thanh Hà

 Phó Trưởng ban: Phan Thị Hồng Yến

 Phó Trưởng ban: Nghiêm Đức Dũng

02043. 829392

02043. 854981

02043. 854981 

 + Chi cục Văn thư - Lưu trữ

 Chi cục Trưởng : Hoàng Văn Tứ

Phó Chi cục Trưởng: Nguyễn Thế Dũng

Phó Chi cục Trưởng: Ngô Quang Hiếu

02043. 854269

02046 533159

02046 533159 

    
    Nguồn trích dẫn: http://sonoivu.bacgiang.gov.vn/

Tìm kiếm