BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh An Giang

30/12/2014 10:17

An Giang

+ Địa chỉ: Số 5, Lê Quý Đôn, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên
+ Điện thoại:     0296.3852881              Fax: 0296.3853161
+ Email: sonoivu@angiang.gov.vn
+ Website: http://sonoivu.angiang.gov.vn/

 Ban lãnh đạo

 Email:

 + Giám đốc: Thái Hữu Phép

 thphep@angiang.gov.vn

 + Phó Giám đốc: Trình Lam Sinh

 tlsinh@angiang.gov.vn

 + Phó Giám đốc: Phạm Trung Quân

 ptquan@angiang.gov.vn

 + Phó Giám đốc: Lê Nguyên Châu

 lnchau@angiang.gov.vn

 + Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Thắng

 ndthang@angiang.gov.vn

 Các phòng chuyên môn

 

 + Văn phòng

 Chánh Văn phòng: Trương Long Hồ

 tlho@angiang.gov.vn

 + Phòng Tổ chức Công chức

 Trưởng phòng:

 

 + Phòng Xây dựng Chính quyền

 Trưởng phòng: Lê Quang Tấn

 lqtan@angiang.gov.vn

 + Thanh tra

 Chánh Thanh tra:

 

 + Phòng Cải cách Hành chính

 Trưởng phòng:

 

 + Phòng Công tác Thanh niên

 Trưởng phòng:

 

 Đơn vị trực thuộc

 

 + Ban Tôn giáo

 Trưởng ban: Lê Nguyên Châu

 lnchau@angiang.gov.vn

 + Ban Thi đua và Khen thưởng

 Trưởng ban: Nguyễn Đức Thắng

 ndthang@angiang.gov.vn

 + Chi cục Văn thư - Lưu trữ

 Chi cục Trưởng : Nguyễn Văn Tuấn

 nvtuan@angiang.gov.vn


    Nguồn trích dẫn: http://sonoivu.angiang.gov.vn/

 

Tìm kiếm