BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ nhà nước

26/10/2016 10:27

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Lưu trữ cơ quan

Lưu trữ lịch sử

1

Số lượng văn bản đi

Văn bản

125.961.376

-

2

Số lượng văn bản đến

Văn bản

322.521.193

-

3

Số lượng hồ sơ

Hồ sơ

2.365.681.354

-

4

Số tài liệu nền giấy đã chỉnh lý hoàn chỉnh

Hồ sơ/ĐVBQ

29.685.736

501.628,62

Quy ra mét giá

2.253.850,02

501.628,62

5

Số tài liệu nền giấy đã thu thập trong năm

Hồ sơ/ĐVBQ

198.502.229

21.036,84

Quy ra mét giá

397.675,8

21.036,84

6

Số tài liệu nền giấy đã đến hạn thu thập nhưng chưa thu thập

Mét giá

397.675,8

6.400

7

Diện tích kho lưu trữ

m2

1.006.475,4

90.464,68

Chia ra: - Kho chuyên dụng

256.248,41

78.207,16

- Kho không chuyên dụng

464.191,63

6.950,52

- Kho tạm

286.035,4

5.307

Nguồn: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cung cấp số liệu tính đến ngày 31/12/2021

Tìm kiếm