BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

26/10/2016 10:31

STT

Tôn giáo

Tổ chức tôn giáo

Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

Số lượng chức sắc tôn giáo

Số lượng cơ sở thờ tự

1

Phật giáo

Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 

Trên 27.800

Trên 19.727

2

Công giáo

Giáo hội Công giáo Việt Nam

 

Trên 7.900 

Trên 7.350

3

Tin lành

Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam

Trên 2.530  Trên 770

Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam)

Hội thánh Tin lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam

Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam

 

Tổng Hội Báp-tít Việt Nam (tên gọi cũ là Tổng hội Báp-tít Việt Nam Ân điển – Nam Phương)

Giáo hội Báp-tít Việt Nam (tên gọi cũ là Hội thánh Báp-tít Việt Nam-Nam Phương)

Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam

Hội thánh Mennonite Việt Nam

Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam

Giáo hội Phúc Âm Ngũ tuần Việt Nam

4

Cao Đài

Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên

Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh vô vi

Trên 12.970 

Trên 1.330

Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo HôHôiH

 

 

Hội thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu

Hội thánh Truyền giáo Cao Đài

Hội thánh Cao Đài Tây Ninh

Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo

Hội thánh Cao Đài Bạch Y liên đoàn Chơn lý

Hội thánh Cao Đài Chơn Lý

Hội thánh Cao Đài Cầu Kho - Tam quan

Hội thánh Cao Đài Việt Nam (Bình Đức)

5

Phật giáo Hòa Hảo

Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo

 

-

60

6

 

Hồi giáo

Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố Hồ Chí Minh

 

Trên 530

Trên 80

Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang

Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận

Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh Tây Ninh

Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh Ninh Thuận

Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Bình Thuận

Ban Quản trị thánh đường Al-Noor Hà Nội

(Sở Nội vụ TP Hà Nội ban hành Quyết định công nhận Ban Quản trị thánh đường)

7

Tôn giáo Baha'i

Cộng đồng Tôn giáo Baha'i Việt Nam

 

-

7

8

Tịnh độ Cư sỹ Phật hội

Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam

 

Trên 1.230 

Trên 210 

9

Cơ đốc Phục lâm

Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam

 

Gần 50 13 

10

Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

 

Trên 20

68

11

Minh Sư đạo

Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo

 

154

44

12

Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu

Hội thánh Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu

 

Gần 60

3

13

Bà-la-môn giáo

Hội đồng chức sắc Chăm Bà-la-môn tỉnh Ninh Thuận

 

Gần 500

Trên 20

Hội đồng chức sắc Bà-la-môn giáo tỉnh Bình Thuận

14

Mặc môn

 

Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-su Ky-tô Việt Nam

-

8

15

Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn

 

Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn

-

7

16

Bửu Sơn Kỳ Hương

Một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho chùa Bửu Sơn Kỳ Hương, công nhận tổ chức tôn giáo cho đạo Bửu Sơn Kỳ Hương có cơ cấu tổ chức là Ban Quản lý chùa hoặc không có cơ cấu tổ chức

Đối với tôn giáo này chưa hình thành tổ chức giáo hội chung (ở cấp tỉnh hay toàn quốc)

-

13

Tổng

16 tôn giáo

36 tổ chức tôn giáo

04 tổ chức và 01 pháp môn được cấp chứng nhận ĐK HĐTG

Trên 53.750

Trên 29.710

 

Nguồn: Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ cung cấp
(Thống kê về tôn giáo theo báo cáo của Ban Tôn giáo các địa phương tính đến tháng 30/11/2022)

 

                                                            Số lượng chức sắc tôn giáo

Số lượng cơ sở thờ tự

 

Tìm kiếm