BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Lĩnh vực thi đua - khen thưởng

26/10/2000 10:30

STT

Hình thức khen thưởng/danh hiệu thi đua

(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)

Số lượng

1

Huân chương Hồ Chí Minh

15

2

Huân chương Độc lập hạng Nhất

18

3

Huân chương Độc lập hạng Nhì

57

4

Huân chương Độc lập hạng Ba

485

5

Huân chương Lao động hạng Nhất

213

6

Huân chương Lao động hạng Nhì

490

7

Huân chương Lao động hạng Ba

1.352

8

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

7.816

9

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

66

Nguồn: Số liệu khen thưởng của năm 2022 do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ cung cấp

 

 

Tìm kiếm