BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Lĩnh vực thanh niên

01/01/2000 10:35

 

STT

Nội dung

Tổng số

(Người)

1

Tổng số trí thức trẻ hiện có 

543 người (Đã được bố trí công tác 506 người).
2

Tổng số trí thức trẻ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý 

306

Nguồn: Báo cáo số 135/BC-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ tổng kết công tác giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ; Thông tin tiếp tục được cập nhật.

Tìm kiếm