BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ

12/07/2000 10:26

STT

Nội dung

Tổng số

1 Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh  584 hội
 

Trong đó: 
+ Số lượng hội có tính chất đặc thù (hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ): 30

+ Số lượng hội xã hội – nghề nghiệp: 554

 
2 Hội hoạt động phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 71.082
3 Quỹ có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh 95
4

Quỹ hoạt động phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2988

Nguồn: Vụ Tổ chức phi chính phủ cung cấp số liệu liên quan đến lĩnh vực của Vụ tính đến ngày 31/12/2022

 

 

Tìm kiếm