BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

01/01/2000 10:25

STT

Nội dung

Tổng số

(Lượt người)

1

Tổng số cán bộ, công chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được đào tạo, bồi dưỡng 6.373 
 2  Tổng số cán bộ, công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng  24.572 
 4  Tổng số cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng   6.673  
 5 Tổng số viên chức được đào tạo, bồi dưỡng 11.382 

Nguồn: Vụ Công chức - Viên chức cung cấp số liệu tính đến ngày 31/12/2021

 

 

Tìm kiếm