BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

18/07/2023 10:24

 

STT

Nội dung

Tổng số

(Lượt người)

1

Tổng số công chức hành chính cấp huyện trở lên  254.757 
 2 Tổng số cán bộ, công chức cấp xã  256.393 
 4 Tổng số viên chức 1.743.326
 5 Số lượng chuyên viên cao cấp 2.706
Nguồn: Vụ Công chức - Viên chức cung cấp số liệu tính đến ngày 31/12/2022.

 

 

 

 

Tìm kiếm