BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công tác tổng hợp

03/08/2016 15:53

STT

Nội dung

Tỷ lệ

A

Tỷ lệ bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền cấp Trung ương là nữ

11,84%

B

Tỷ lệ Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo là nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền cấp địa phương

 

1

Cấp tỉnh

13,29%

2

Cấp huyện

23,72%

3

Cấp xã

14,03%

Nguồn: Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ cung cấp số liệu nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo tính đến ngày 31/12/2019

 

Tìm kiếm