Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16:29 06/11/2018

Xem toàn văn Thông tư số 97/2018/TT-BTC: Tại đây

Tin khác