Thông báo số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Chấp hành Trung ương thông báo Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

11:22 20/04/2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Thông báo số 173-TB/TW Tại đây Tải về

Tin khác