Quyết định 1412/QĐ-BNV ngày 25/05/2016 của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình hành động của ngành Nội vụ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

14:00 10/05/2018

Xem toàn văn Quyết định 1412/QĐ-BNV: Tại đây

Tin khác