Kế hoạch số 58-KH/BCSĐ ngày 26/3/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các Quy định về nêu gương

11:08 31/03/2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Kế hoạch số 58-KH/BCSĐ, tại đây. Tải về

Tin khác