Kế hoạch số 33-KH/BCSĐ ngày 07/3/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông và Kết luật số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW

14:27 10/05/2019

Xem toàn văn Kế hoạch số 33-KH/BCSĐ: Tại đây

Tin khác