Kế hoạch số 19-KH/BCSĐ, ngày 17/01/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới từ năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030

10:03 19/01/2022

Xem toàn văn Kế hoạch số 19-KH/BCSĐ trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Kế hoạch số 19-KH/BCSĐ Tải về

Tin khác