Kế hoạch số 170-KH/BCSĐ ngày 28/7/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018

19:06 29/07/2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Kế hoạch số 170-KH/BCSĐ: Tại đây Tải về

Tin khác