Kế hoạch số 146-KH/BCSĐ ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ vê việc vận động nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"

15:25 28/06/2018

Xem toàn văn Kế hoạch số 146-KH/BCSĐ: Tại đây

Tin khác