Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

08:53 10/10/2018

Xem toàn văn Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW: Tại đây

Tin khác