Hướng dẫn số 153-HD/BTGTW ngày 18/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

12:52 22/09/2020

File đính kèm.

Hướng dẫn số 153-HD/BTGTW Tải về

Tin khác