Hướng dẫn số 150-HD/BTGTW ngày 09/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 – 16/9/2020)

07:51 17/09/2020

File đính kèm.

Hướng dẫn số 150 của Ban Tuyên giáo Trung ương Tải về

Tin khác