Hướng dẫn số 150-HD/BTGTW ngày 09/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)

14:16 15/09/2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Hướng dẫn số 150-HD/BTGTW: Tại đây Tải về

Tin khác