Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW ngày 17/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

10:27 09/04/2020

File đính kèm.

Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW Tải về

Tin khác