Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW ngày 12/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020

08:48 26/02/2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW tại đây Tải về

Tin khác