Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22-3-2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

10:00 24/12/2018

Xem toàn văn Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW: Tại đây

Tin khác