Công văn số 99-CV/BCSĐ ngày 10/6/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

16:25 11/06/2019

Xem toàn văn Công văn số 99-CV/BCSĐ: Tại đây

Tin khác