Công văn số 99-CV/BCSĐ ngày 10/6/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư

15:31 11/06/2019

Xem toàn văn công văn: Tại đây

Tin khác