Công văn số 90-CV/BCSĐ ngày 30/5/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư

09:36 05/06/2019

Xem toàn văn Công văn số 90-CV/BCSĐ: Tại đây

Tin khác