Công văn số 63-CV/BCSĐ ngày 26/4/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ triển khai Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị

10:36 03/05/2019

Xem toàn văn Công văn số 63-CV/BCSĐ và Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW: Tại đây

Tin khác