Công văn số 44-CV/BCSĐ ngày 20/3/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc lãnh đạo thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị

14:33 10/05/2019

Xem toàn văn Công văn số 44-CV/BCSĐ và Quy định số 179-QĐ/TW: Tại đây

Tin khác