Công văn số 255/CV-ĐUBNV ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

14:16 31/05/2018

Xem toàn văn Công văn số 255/CV-ĐUBNV: Tại đây

Tin khác